بدلیل نوسانات نرخ ارز،قبل از ثبت سفارش با فروشگاه تـماس بگـیرید .